Image is not available

บริการของ นัมเบอร์วัน

รถเช่าเพื่อธุรกิจ
รถเช่าเพื่อธุรกิจ
1
1

เราสร้างความแตกต่าง ในการให้บริการ

เรายึดความพึงพอใจสําหรับลูกค้าเป็นหลัก เราสร้างมาตรฐานการให้บริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อลูกค้าของเราจะได้รับแต่สิ่งที่ดีกว่าเท่านั้น นัมเบอร์วัน คาร์เรนท์ทัล เสนอรูปแบบการจัดการบริหารยานพาหนะที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าของเรา ด้วยการบริการ และการเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด เกินกว่ามาตรฐานด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นของทีมงานคุณภาพของเรา

บริษัท นัมเบอร์วัน คาร์เรนทัล จํากัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2550 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐบาล และ ภาคเอกชนให้ดําเนินการเช่ารถกับทางเราจํานวนมาก ณ ขณะนี้ เรามีจุดมุ่งหมายที่จะบริการให้เช่ารถพร้อมบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย และ เราได้ทํางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อรวมความสามารถของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้บริการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าลูกค้าต้องการที่จะเช่ารถแบบใด ระยะสั้น ระยะยาว หรือ ช่วงวันหยุดเทศกาล เรามีพร้อมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

นอกจากนั้นแล้วเราได้ดําเนินการนําเสนอรายละเอียด ที่เกียวข้องกับการเช่ารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางลูกค้า ในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นเรื่องการบริหารต้นทุน เพื่อให้การเช่ารถของลูกค้า เป็นไปตาม ลักษณะและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของลูกค้า

Message us
thTH